Wybory 2018

Szanowni Państwo!

 

Dziękuję bardzo za okazane zaufanie i oddanie na mnie głosów, które przyczyniły się do mojego zwycięstwa i zdobycia mandatu Radnego Rady Powiatu Bieszczadzkiego. Wierzę, że ponowny wybór na Radnego nie jest przypadkowy i ma swoje pełne odzwierciedlenie w dużej liczbie głosów – 261, co świadczy o dużym zaufaniu Państwa do mojej osoby.

Pragnę poinformować, że nie zawiodę Państwa, a praca, którą wykonam w kadencji 2018 – 2023 potwierdzi otrzymane zaufanie.

 

Z uszanowaniem dla Państwa

Jacek Łeszega

 

 

Szanowni Państwo!

 

Mój program wyborczy opiera się na moich dokonaniach jako dyrektora Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych w latach 2016 – 2018 oraz radnego powiatowego kadencji 2014 - 2018. Dzięki realizacji wielu działań mój program jest realny i możliwy do zrealizowania w następnej kadencji radnego powiatowego.

 

1.Rozwój działalności Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych.

 

Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych powstało 1 stycznia 2016 roku. W jego skład wchodzi Centrum Informacji Turystycznej, Izba Regionalna, Centrum Informacji i Promocji Gospodarczej. Obsługa turystów prowadzona jest w języku polski, angielskim i niemieckim. Zamierzeniem jest, aby strona była jeszcze w języku słowackim, ukraińskim i węgierskim. BCTiP posiada dwie strony internetowe: www.visitustrzyki.pl, która przeznaczona jest szczególnie dla turystów oraz www.cit.ustrzyki-dolne.pl, która jest głównie stroną informacyjną o pracy wykonywanej przez centrum. Chcę dopracować szczególnie działania Centrum Informacji i Promocji Gospodarczej i utrzymać poziom 4 – gwiazdkowej informacji turystycznej.

 

2.Przekształcenie Izby Regionalnej w Bieszczadzkie Muzeum Regionalne, propagujące historię oraz dziedzictwo kulturowe miasta i gminy Ustrzyki Dolne, a także powiatu bieszczadzkiego.

 

Izba Regionalna została otwarta 28 lipca 2017 roku i posiada działy: Ustrzyki Dolne w okresie międzywojennym, Kolonizacja Józefińska, Historia szybownictwa - „Szybowce nad Żukowem”, Historia osadnictwa żydowskiego - „Zostały po nich tylko kamienie”, Historia osadnictwa greckiego – „Grecki exodus”, Akcja „H-T” 1951, Zbiory gospodarstwa domowego, sakralne i militarne Zbigniewa Pasławskiego, Zbiory bojkowskie z Muzeum Bojków w Myczkowie, Sport i turystyka, Historia przemysłu drzewnego – „Kombinat ponad miarę”, Zbiory leśne i łowieckie Zbigniewa Kosakiewicza, Ustrzyki Dolne w czasach PRL-u Czasy Solidarności oraz wystawy czasowe: I i II wojna światowa na terenie bieszczadzkim: Bieszczady sprzed 30, 40 i 50 lat oraz Kultura Wołoska, która będzie stałą ekspozycją i wystawą związaną ze Szlakiem Kultury Wołoskiej.

W przeciągu 1,5 roku udało mi się stworzyć małe muzeum historii miasta i regionu, mające wspomniane już działy. W przeciągu trzech lat zamierzam doprowadzić do powstania Bieszczadzkiego Muzeum Regionalnego prowadzącego różnorodne badania naukowe i będące zapleczem dla lekcji regionalizmu dla młodzieży i dzieci. Na wyposażenie izby zdobywam pieniądze ze środków zewnętrznych.

A charakterystycznym dla tej Izby Regionalnej ma być schemat, który wyprowadza z izby na szlaki turystyczne i dziedzictwa kulturowego.

 

3.Organizacja imprez stałych i cyklicznych: Karpackiego Jarmarku Turystycznego, Jarmarku Bożonarodzeniowego, Jarmarku Wielkanocnego, Bieszczadzkiego Forum Gospodarczego, Pikniku Rodzinnego „Serce dla serca – Przegonić zawał”. Współorganizacja innych wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystycznych.

 

W 2000 roku utworzyłem Ustrzycki Jarmark Turystyczny, którego 4 edycja była już międzynarodową imprezą. W 2007 roku musiałem opuścić swój zakład pracy, gdzie byłem kierownikiem i potem pracowałem w Lesku tworząc tam Festiwal Kultur Karpackich.
Po powrocie zastałem Ustrzycki Jarmark Turystyczny, a był za mnie tworzony Karpacki. Mozolnie zacząłem jego odbudowywanie i już teraz jest Karpackim Jarmarkiem Turystycznym o mocnych podwalinach. Inne imprezy, które rozpocząłem organizować to: Jarmark Bożonarodzeniowy, Jarmark Wielkanocny, Bieszczadzkie Forum Gospodarcze, Piknik rodzinny – serce dla serca, przegonić zawał. Biorę udział w wielu przedsięwzięciach, współorganizując imprezy kulturalne, sportowe i turystyczne.
Na imprezy zdobywam finansowe środki zewnętrzne.

 

4.Działania w celu dalszego rozwoju Korony Ustrzyckich Gór, w tym utworzenie Biegu Zdobywcy Korony Ustrzyckich Gór dla rodzin i osób indywidualnych.

 

W tym roku doprowadziłem do powstania Korony Ustrzyckich Gór obejmującej szczyty: Kamienna Laworta, Mały Król, Holica, Gromadzyń, Orlik. Produkt turystyczny powstał w celu promocji miasta i gminy Ustrzyki Dolne, szczytów okalających Ustrzyki Dolne, zasobów społeczności lokalnej. Na utworzenie oraz promocję Korony Ustrzyckich Gór zdobywam pieniądze ze środków zewnętrznych.

 

5.Utworzenie Ustrzyckiej Rozety - utworzenie, opracowanie i rozwinięcie produktu turystycznego.

 

Jednym z głównych celów działania Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych jest utworzenie, opracowanie i rozwinięcie produktu turystycznego pod nazwą „Ustrzycka Rozeta".

Celem projektu będzie zwiększenie ruchu turystycznego w Bieszczadach w gminie Ustrzyki Dolne poprzez budowę szlaków turystycznych i utworzenie nowych atrakcyjnych ofert ekoturystycznych. Działania zrealizowane w ramach projektu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców gminy Ustrzyki Dolne i powiatu bieszczadzkiego poprzez wzrost dochodów osiąganych z turystyki.

Innymi celami są:

Powstanie Grupy Partnerskiej złożonej z przedstawicieli sołectw ustrzyckiej gminy.

Sporządzenie dokumentacji wstępnej oraz projektu szlaków pieszych w gminie Ustrzyki Dolne według instrukcji znakowania szlaków turystycznych.

Podniesienie poziomu usług turystycznych w gminie Ustrzyki Dolne poprzez zwiększenie ilości szlaków turystycznych oraz przygotowanie pakietu propozycji dla osób zainteresowanych aktywną turystyką.

Stworzenie nowej atrakcji turystycznej - turystycznego produktu lokalnego dla turystów odwiedzających gminę Ustrzyki Dolne.

Zintegrowanie środowiska lokalnego wokół wspólnie realizowanego przedsięwzięcia.

Ustrzycka Rozeta będzie sieciowym produktem turystycznym zlokalizowanym najpierw na terenie gminy Ustrzyki Dolne, a w dalszej perspektywie na terenie powiatu: bieszczadzkiego. Sołectwa gminy Ustrzyki Dolne nie są w stanie w tej chwili często zaoferować niczego konkretnego oprócz odpoczynku w gospodarstwach agroturystycznych. Posiadają natomiast duży potencjał, który nie jest do końca wykorzystany. "Ustrzycka Rozeta" jest jedną z propozycji rozwiązania tego problemu i poszerzenia oferty turystycznej.

"Ustrzycka Rozeta" - szlaki dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego w gminie Ustrzyki Dolne wpisane są w powstającą Strategię Rozwoju Turystyki w Gminie Ustrzyki Dolne.

Ustrzycka Rozeta” będzie nie tylko produktem gminy Ustrzyki Dolne, ale zaliczać się będzie do jednego z głównych produktów turystycznych Bieszczadów. Po odpowiednim przygotowaniu, produkt bieszczadzki wejdzie następnie w skład wielkiego łańcucha rozety karpackiej. "Ustrzycka Rozeta" będzie efektem porozumienia podmiotów lokalnych, działających na rzecz uatrakcyjnienia oferty turystyczno - kulturalnej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych ustrzyckiej oraz bieszczadzkiej ziemi.

Będzie to zaproponowany przez grupę rodzaj działań strategicznych wskazujących kompozycję programów turystycznych – sieciowych produktów turystycznych.

W każdym sołectwie powstanie szlak kulturowo-przyrodniczy, który połączony będzie łącznikiem z następnym sołectwem i będzie przedłużeniem dalszej części szlaku. Obejmie on miejsca warte zobaczenia, związane z historią, kulturą i tradycją oraz z obecną działalnością społeczności lokalnej.

Sołectwa posługiwać się będą logiem produktu, którą będzie rozeta cyrklowa prezentująca powiązania szlaków tematycznych, atrakcji i walorów turystycznych, dziedzictwa kulturowego, współpracy społeczności lokalnej.

W wyniku realizacji projektu nastąpi:

- powstanie Grupy Partnerskiej "Bieszczady" jako efektu porozumienia podmiotów lokalnych,

- powstanie "Ustrzyckiej Rozety" jako szlaku kulturowo-przyrodniczego będącego produktem turystycznym regionu bieszczadzkiego,

  • poprawa jakości życia mieszkańców gminy Ustrzyki Dolne i powiatu bieszczadzkiego poprzez wzrost dochodów osiąganych z turystyki.

 

6.Rozwijanie Bieszczadzkiej Platformy Wirtualnej w oparciu o www.visitustrzyki.pl.

Bieszczadzka Platforma Wirtualna – Innowacyjny system interaktywnej promocji na www.visitustrzyki.pl jest projektem, który wpisuje się w strategię gminy Ustrzyki Dolne i realizuje cele przyśpieszające rozwój obszarów: miejskiego i wiejskich.

Gmina ustrzycka jest organizmem, w którym splatają się złożone procesy społeczno – gospodarcze, przebiegające w środowisku naturalnym i w określonej przestrzeni. Wybrane cele strategiczne, które wynikają z potrzeb mieszkańców gminy, obejmują wszystkie sfery życia i funkcjonowania gminy w tym środowisku i w tej przestrzeni.

W misji strategii rozwoju turystyki zawarta zostanie informacja m.in. o poprawie jakości życia mieszkańców, a w wizji poprzez zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy o umożliwieniu obecnym i przyszłym mieszkańcom warunków do ciągłego polepszania jakości życia.

Zadanie – Operacja bazuje na lokalnych zasobach kulturowych, historycznych, przyrodniczych i ludzkich. Walory środowiska przyrodniczego i kulturowego sprzyjają rozwojowi turystyki i stanowią o atrakcyjności turystycznej obszaru gminy. Istniejące zaplecze turystyczne jest jednak bardzo zróżnicowane i niewystarczające. Turysta poszukuje ciekawych ofert spędzania wolnego czasu, obcowania nie tylko z naturą, ale i z lokalną kulturą i tradycją. Wszystkie te czynniki powodują, że istnieje potrzeba wsparcia obszaru w zakresie tworzenia, wzbogacania i urozmaicania ofert i produktów turystycznych oraz ich promocji, a także wsparcia przedsięwzięć kulturalnych.

Bieszczadzka Platforma Wirtualna jest podejściem innowacyjnym, którego przejawem jest rozwój nowych rodzajów usług łączącym liczne walory środowiska lokalnego z nowoczesnym podejściem do rozwoju turystyki, tworzącym zarazem nowoczesny wizerunkowy obraz obszaru gminy.

Działania podejmowane podczas realizacji operacji służą aktywności i jedności mieszkańców dla realizacji wspólnych celów i interesów. Aktywizacja mieszkańców prowadzona będzie szczególnie w oparciu o lokalnych pasjonatów, którzy zbierając informacje z terenu dostarczą jak największą jej ilość o danych obiektach, miejscach i wydarzeniach. Korzyści odniesie centrum informacji turystycznej w Ustrzykach Dolnych oraz punkty informacji turystycznej w sołectwach na przykładzie Centrum Kultury i Turystyki w Brzegach Dolnych, które otrzymają dość duże wsparcie systemowe. Będzie to możliwe dzięki współpracy z administratorem centrum lokalnej informacji i komunikacji, jakim będzie platforma wirtualna. Rozbudowany system interaktywny pozwoli na współpracę z mieszkańcami przez dostarczanie im bezpośrednio poprzez pocztę elektroniczną niezbędnej i ważnej informacji np. o imprezach kulturalnych lub innych ważnych wydarzeniach. Mieszkańcy gminy mogą też w pewien sposób wpływać na kształt platformy wirtualnej, np. umieszczając różne informacje oraz zdjęcia, które ich zdaniem powinny się tam znajdować.

Bieszczadzka Platforma Wirtualna będzie produktem lokalnym służącym mieszkańcom i rozwijającym się dzięki nim. Będzie nie tylko narzędziem promocji służącym rozwojowi obszaru, lecz również w pewien sposób platformą koordynacji działań promocyjnych. Dzięki jej powstaniu oraz profesjonalnej działalności nastąpi współpraca wielu instytucji i podmiotów z gminy z Bieszczadzką Platformą Wirtualną, jako rzetelnym podmiotem informacji i promocji. Tym samym te instytucje i podmioty współpracujące z administratorem centrum staną się partnerami w operacji. Realizacja operacji ma szansę przyczynić się do szerokiej aktywności mieszkańców i wzmocnienia ich więzi z miejscem zamieszkania, ponieważ:

1) Działania są podejmowane w sposób angażujący aktywnie społeczność lokalną.

2) Działania są wdrażane i kontrolowane na szczeblu lokalnym.

3) Efekty są pozytywne dla środowiska lokalnego, sprzyjają bowiem wzmacnianiu atrakcyjności obszaru gminy Ustrzyki Dolne.

4) Efekty sprzyjają zachowaniu dziedzictwa kulturowego regionu.

5) Działania uwzględniają przestrzenną specyfikę regionu i różnorodność krajobrazową.

W ramach operacji zostaną zrealizowane konkretne cele strategiczne, osiągnięte wymierne wskaźniki produktu i rezultatu. Dzięki temu Bieszczadzka Platforma Wirtualna jako e – usługa będzie trwałym efektem operacji, przynoszącym poprawę jakości życia mieszkańców gminy.

Przyczyni się do tego szczególnie Ustrzycka Rozeta – projekt rozwoju miasta i wsi w oparciu o zachowanie dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, krajobrazowych oraz możliwości mieszkańców w zakresie obsługi turystów.

7.Utworzenie Szlaku Budowli i Pomników Sakralnych – rozwijanie produktu turystycznego na terenie całej gminy.

 

Utworzenie Szlaku Budowli i Pomników Sakralnych to projekt szlaku obejmującego budowle i miejsca sakralne, pomniki i krzyże przydrożne na terenie całej gminy. Szlak powstaje w celu uatrakcyjnienia gminy Ustrzyki Dolne. Powstaną tablice oraz wykonane zostaną słupy z kierunkowskazami, które doprowadza do miejsc związanych z miejscami i pomnikami sakralnymi, jak choćby podając przykład cudowne źródełko w Hoszowczyku.

 

8.Powstanie przy Szlaku Naftowym – jak to z ropą drzewiej bywało w miejscowościach, gdzie znajdują się tablice szlaku: wiat, ławostołów, miejsc dla stacjonowania rowerów oraz koszy na śmieci.

 

Szlak Naftowy – jak to z ropą drzewiej bywało jest młodym szlakiem, powstałym w 2017 roku. Wymaga uzupełniania o nowe elementy i wyposażenie jak: wiaty, ławostoły, miejsca dla stacjonowania rowerów oraz koszy na śmieci. Szlak ten będzie się rozwijał w następnych latach. Jest związany z historią wydobycia ropy naftowej. Na szlaku powstało już Minimuzeum Kopalnictwa Ropy Naftowej w Brzegach Dolnych, które również będę rozwijał. Na szlak zdobywam pieniądze ze źródeł zewnętrznych.

 

9.Powstanie wiat w miejscach widokowych przy powstających i istniejących szlakach turystycznych.

 

Na każdym szlaku, istniejącym i powstającym powstaną wiaty w miejscach widokowych. Uzupełnię infrastrukturę turystyczną, na którą będę zdobywał finansowe środki zewnętrzne.

 

10.Dbałość o turystyczne szlaki spacerowe po renowacjach z 2018 roku.

 

Priorytetem jest utrzymanie stanu szlaków po renowacjach wykonanych w tym roku i w poprzednich latach. Utrzymanie tablic w należytym stanie, kierunkowskazów, wykaszanie, przycinanie zwisających gałęzi i inne roboty to obowiązek, którego należy się trzymać, aby nie wstydzić się za beznadziejny stan rzeczy w tej materii.

 

11.Powstanie szlaków spacerowych w każdym sołectwie opartych na lokalnych zasobach noclegowych, gastronomicznych, krajobrazie, atrakcjach, dziedzictwie kulturowym, historii itd.

 

Każde sołectwo powinno posiadać swój szlak oparty na lokalnych zasobach noclegowych, gastronomicznych, krajobrazie, atrakcjach, dziedzictwie kulturowym, historii i wydarzeniach. Szlak ten ma przebiegać w pobliżu gospodarstw agroturystycznych, miejsc wynajmowania kwater oraz punktach gastronomicznych. Szlak taki ma powstać, aby uatrakcyjnić każdą z miejscowości wchodzących w skład gminy Ustrzyki Dolne.

 

12.Powstanie szlaku przyrodniczo – krajobrazowego związanego z Koroną Ustrzyckich Gór (pierwszy etap - szlak łącznikowy z Małego Króla na Holicę został zrealizowany jeszcze w I połowie października 2018 roku). W ciągu następnego roku powstanie reszta łączników dając całościowy szlak.

 

W tym roku powstaje łącznik z Małego Króla do Ustjanowej, aby połączyć się z zielonym szlakiem prowadzącym na Holicę. Jest to zarazem szlak przyrodniczo – krajobrazowy, który będzie przygotowany nie tylko dla turystów, ale też dla dzieci i młodzieży, do wykorzystania na zajęciach szkolnych.

 

13.Utworzenie szlaku rowerowego na terenie ustrzyckiej gminy i nadleśnictwa.

 

Brak szlaków rowerowych jest bolączką naszej gminy, dlatego opracowany jest wstępnie plan utworzenia szlaków rowerowych. Jestem po rozmowie z Nadleśnictwem Ustrzyki Dolne i wstępnych założeniach powstania takich szlaków, które przebiegać będą po terenach gminnych i nadleśnictwa. Postaram się zdobyć środki zewnętrzne na powstanie takiego szlaku.

 

14.Kontynuacja akcji: sprzątania Strwiąża i szlaków spacerowych.

 

Akcja rozpoczęta przeze mnie w 2015 roku stała się jakże potrzebnym i pożytecznym przedsięwzięciem. Z roku na rok przybywa nam wolontariuszy czyszczących naszą rzekę i szlaki. Szlaki są coraz czystsze, ale nasza rzeka Strwiąż jest w kiepskim stanie. Podejmuję działania, aby to miejsce było czyste i atrakcyjne, ale potrzeba tutaj wysiłku wielu ludzi i pomocy z zewnątrz. Nie odpuszczę, póki nasza rzeka Strwiąż nie będzie piękna, czysta i zasobna w ryby.

 

15.Rozwijanie współpracy krajowej i zagranicznej z partnerami Ustrzyk Dolnych.

 

Dzięki wysiłkowi podjętemu w czasie 4 lat lista partnerów Ustrzyk Dolnych wzrosła z 3 (Stary Sambor, Zamardi, Giraltovce) do 7 (jeszcze Heviz, Mikołajów, Wojnicz, Sokółka). Do tego dochodzą jeszcze miasta: Galanta, Secovce i Filakovo na Słowacji, które są bardzo zainteresowane podpisaniem umowy partnerskiej z Ustrzykami Dolnymi. Ciekawostką jest to, że dla słynnego miasta Heviz na Węgrzech (2 destynacja turystyczna na Węgrzech, milion turystów rocznie odwiedzających to miasto), jesteśmy najlepszym partnerem, z którymi to słynne miasto węgierskie współpracuje.

 

16.Powstanie przy świetlicach wiejskich centrów kultury i turystyki na wzór Brzegów Dolnych.

 

W 2018 roku po wielu zabiegach utworzyliśmy Centrum Kultury i Turystyki w Brzegach Dolnych. W tej miejscowości są elementy dwóch szlaków: Szlaku Kolonizacji Józefińskiej oraz Szlaku Naftowego – jak to z ropą drzewiej bywało wraz z Minimuzeum Kopalnictwa Ropy Naftowej. Będę się starał dopomóc każdemu sołectwu, aby na wzór Brzegów Dolnych doprowadzić do powstania takiego centrum.

 

17.Po odnowieniu w 2018 roku dbałość o zabytki miasta w ramach możliwych renowacji.

 

Będę dbał o zabytki miasta, bowiem atrakcyjność mierzy się tym, co mamy do zaoferowania turystom, pokazania i pochwalenia się, że mieszkańcy gminy Ustrzyki Dolne i powiatu bieszczadzkiego dbają o dziedzictwo kulturowe.

 

18.Przygotowywanie Monografii Ustrzyk Dolnych oraz Roczników Ustrzyckich w oparciu o materiały przygotowane we wcześniejszych latach.

 

Na stronie internetowej Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych są zakładki Rocznik Ustrzycki 2017 i Rocznik 2018. Roczniki te będą przygotowywane corocznie i posłużą do wydania Monografii Ustrzyk Dolnych.

 

19.Współpraca z podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

Jest to szczególny punkt, ponieważ różne podmioty gospodarcze, czy to związane z turystyką, czy też z inną działalnością gospodarczą wymagają ścisłej współpracy dla ich rozwoju. Posiadam duże doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowym. Jestem społecznym prezesem Karpackiego Stowarzyszenia Turystyczno – Kulturalnego „Źródła Karpat”. Dzięki temu stowarzyszenie to może współpracować z BCTiP i przygotowywać wspólnie projekty, które służą społeczności lokalnej. Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych nie ma osobowości prawnej, jest jednostka budżetową, a stowarzyszenie karpackie może sięgnąć po środki pozabudżetowe.

 

20.Współpraca z seniorami różnych klubów.

 

Współpraca z Kubami Seniora Radość Życia i Sami Swoi z Ustrzyk Dolnych układa się znakomicie. Podejmujemy różne działania, które są bardzo widoczne i będziemy dalej razem współpracować. Bardzo szanuję seniorów i podziwiam ich chęć do działania, a nie siedzenia w domu.

 

21.Współpraca ze szkołami podstawowymi i średnimi.

 

Współpracuje szczególnie ze szkołami podstawowymi, ale chciałbym też ukierunkować się na współpracę ze szkołami średnimi.

 

22.Dbałość o rozwój gospodarczy, kulturalny i społeczny miasta i gminy Ustrzyki Dolne oraz powiatu bieszczadzkiego.

 

Temat prawie zamykający krótki program, bowiem wiele innych spraw nie zostało ujętych, ale jak to często bywa w życiu, one same się rodzą, powstają i w miarę możliwości będę je realizował.

 

23.Doprowadzenie do wybudowania wieży widokowej na Kamiennej Laworcie.

 

Jako przewodnik górski beskidzki spotykam na swoich trasach wieże widokowe, mniejsze czy większe. Spełniają swoją różną funkcję. Kamienna Laworta górująca nad miastem jest naszą perełką, o którą trzeba szczególnie zadbać. Doprowadzę do wybudowania wieży widokowej na Kamiennej Laworcie i uatrakcyjnienia miasta Ustrzyki Dolne.

 

Uprzejmie proszę o oddanie na mnie głosu w nadchodzących wyborach do Rady Powiatu Bieszczadzkiego. Startuję z Komitetu Wyborczego Wyborców Aktywni dla Bieszczad z pozycji nr 1.

 

Jacek Łeszega

 

Gazetka Internetowa

 

Top